နစ္စဂီတ သိက္ခပုဒ်ကံ အင်္ဂါ (၂) ပါး

၁။ ကခြင်း စသည်တို့တွင် တစ်ပါးပါးလည်း ဖြစ်စေ။
၂။ မိမိကိုယ်တိုင် ကခြင်း၊ တစ်ပါးသူကို ကစေခြင်း စသည်တို့တွင် တစ်ပါးပါးလည်း ဖြစ်စေ။