ပြယိုးယားမျိုး (၄) ပါး

၁။ စမုနာ - နွားနို့အဆင်းကဲ့သို့ ရှိသည်။
၂။ ရက္ခာ - နွားနို့ အဆင်းရှိသည်။
၃။ ဗာရာ - ၎င်းအဆင်းရှိသည်။
၄။ ဖအောင်မြေ - ၎င်းအဆင်းရှိသည်။