မြင်းစီးခြင်း (၁၇) ပါး

၁။ မြင်းပြေးစဉ် ခြေစုံရပ်၍ စီးခြင်း၊
၂။ မြင်းပြေးစဉ် ခြေတစ်ဖက်နင်း၍ တစ်ဖက်ထောင်လျက် စီးခြင်း၊
၃။ မြင်းပြေးစဉ် မှောက်ခုံအလျား က တွင် ဝပ်၍ က ဦးက ငြောင်း၊ ငြောင်းက က ဦးကို အပြန်ပြန် ပြောင်း၍ စီးခြင်း၊
၄။ မင်းပြေးစဉ် က တစ်ဖက်က လက်ပြု၍ ဘယ်ညာပြောင်းလျက်စီးခြင်း၊
၅။ မြင်းပြေးစဉ် မြင်းကျောက်ကုန်းပေါ်တွင် ချပ်ကိုဝတ်လျက် စီး၍ လိုက်ခြင်း၊
၆။ မြင်းပြေးစဉ် ဓားနှင့်လှံကို မြင်းကျောက်ကုန်းကနေ၍ အလဲအလှယ် ပြုမိအောင် ယူ၍ စီးခြင်း၊
၇။ မြင်းပြေးစဉ် အသူရာတည်ဟန်ပြု၍ ခြေကိုမိုးမြှောက် ခေါင်းဦးစောက်ပြု၍ စီးခြင်း၊
၈။ မြင်းပြေးစဉ် လက်နှစ်ဖက်က က ကို ကိုင်၍ မြင်းနံစောင်းတွင် တံခွန်လွှင့်သကဲ့သို့ ပြု၍ စီးခြင်း၊
၉။ မြင်းပြေးစဉ် ထက်ဝယ်ဖွဲ့၍ စီးခြင်း၊
၁၀။ မြင်းပြေးစဉ် မြင်းမိုရ်တောင်ကို နဂါးပတ်ဟန်ပြု၍ မြင်းလည်ပင်းကို ဦးခေါင်းလျှို၍ ခရုပတ် လှည့်လျက် တစ်ဖက်ကသည် တစ်ဖက်သို့ လည်အောင်ပြု၍ စီးခြင်း၊
၁၁။ မြင်းပြေးစဉ် မြင်းတင်ခုံ၌ ရပ်၍ စီးခြင်း၊
၁၂။ မြင်းပြေးစဉ် မြင်းမှသက်၍ တစ်ဖန် ကုန်းတက်သို့ ပြန်တက်၍ စီးခြင်း၊
၁၃။ မြင်းပြေးစဉ် ဆံပြတ်ဟန်၊ မျောက်မြေကို စမ်းဟန်၊ ကောင်းကင်သို့ မော၍ ကသိုဏ်းရှုဟန်၊ ခြင်္သေ့စံပယ်ဟန်ပြု၍ စီးခြင်း၊
၁၄။ မြင်းပြေးစဉ် မြေသို့ သက်၍ လက်ဝဲကသည် လက်ယာ၊ လက်ယာကသည် လက်ဝဲ ခုန်တက်၍ ခြေရာမတိမ်း ကုန်းတွင်ကျစေ၍ စီးခြင်း၊
၁၅။ မြင်းပြေးစဉ် မြင်း၏လျင်ခြင်းကို မျှစေ၍ စီးခြင်း၊
၁၆။ မြင်းပြေးစဉ် မြင်း၏လျင်ခြင်းကို လွန်စေ၍ စီးခြင်း၊
၁၇။ မြင်းပြေးစဉ် ဘီလူဖမ်းဟန်၊ အသူရာဖမ်းဟန်ပြု၍ စီးခြင်း။