ဝိပွလ္လာသ (၃) ပါး

၁။ သညာဝိပ္ပလ္လာသ -တရား၌ အမှတ်မှားခြင်း။
၂။ ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလ္လာသ- တရား၌ အမြင်မှားခြင်း။
၃။ စိတ္တဝိပ္ပလ္လာသ- တရား၌ အသိမှားခြင်း။