ဓာတ် (၇) ပါး

ကိုယ်ကို ဆောင်တတ်၍ ဓာတ်မည်၏။
၁။ ဆီကြည်၊
၂။ အသွေး၊
၃။ အသား၊
၄။ အဆီခဲ၊
၅။ အရိုး၊
၆။ ခြင်ဆီ၊
၇။ သုက်။