ဝိညာဏဋ္ဌိတိ (၇) ပါး

၁။ နာနတ္တကာယ နာနတ္တသညီ - လူ၊ အချို့ သောနတ်၊ ဝိနိပါတိကများ။
၂။ နာနတ္တကယ ဧကတ္တသညီ - အပါယ် လေးဘုံနှင့် ပထမစျာန်ဘုံ ဗြဟ္မာများ။
၃။ ဧကတ္တကာယ နာနတ္တသညီ - အာဘဿရာဗြဟ္မာများ။
၄။ ဧကတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ - သုဘကိဏှာ ဗြဟ္မာများ။
၅။ ပဉ္စမီ ဝိညာဏဋ္ဌိတိ - အာကာသာနဉ္စယတန ဗြဟ္မာများ။
၆။ ဆဋ္ဌီ ဝိညာဏဋ္ဌိတိ - ဝိညာဏဉ္စာယတန ဗြဟ္မာများ။
၇။ သတ္တမီဝိညာဏဋ္ဌိတိ - အာကိဉ္စညာယတန ဗြဟ္မာများ။