မခိုင်းစေအပ်သော ကျွန် (၇) ယောက်

၁။ သခင်လက်မှ ရဟန်းပြုသော ကျွန်၊
၂။ သခင်လက်မှ ပုဏ္ဏားပြုသော ကျွန်၊
၃။ ရဟန်း၏ ကျွန်၊
၄။ ပုဏ္ဏား၏ ကျွန်၊
၅။ အလွန်သီလရှိသော ကျွန်၊
၆။ ပျော်ပိုက်၍ မှီသော ကျွန်၊
၇။ ခြံပွတ်အတွင်း မှီနေသော ကျွန်။