မြတ်စွာဘုရား၏ စေတီ(၄) ရပ်

၁။ ဓာတုစေတီ - ဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော် မွေတော်များ။
၂။ ဓမ္မစေတီ - ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းများ။
၃။ ပရိဘောဂစေတီ - ဗုဒ္ဓ၏ အဆောက်အဦ နှင့် အဆောင်ပစ္စည်းများ။
၄။ ဥဒ္ဒိဿစေတီ - ရည်မှန်း၍ ဘုရား ဓာတ်ပုံ၊ ကားချပ်၊ ဆင်းတုတော်၊ စေတီများ။