နို့အရသာ (၅) ပါး

၁။ နို့စိမ်း နို့ကျက် အရသာ။
၂။ ဒိန်ချဉ် အရသာ။
၃။ ဒိန်ခဲအရသာ။
၄။ ဆီဉီး အရသာ။
၅။ ထောပတ် အရသာ။

တစ်နည်း

၁။ နို့ရည်။
၂။ နို့ဓမ်း။
၃။ ထောပတ်။
၄။ ရက်တက်။
၅။ ဆီဦး။