သမ္ပဇညတရား (၄) ပါး

၁။ သာတ္ထကသမ္ပဇည - ပစ္စုပ္ပန်သံသရာ၌ အကျိုးရှိ၏၊ မရှိ၏ဟု သိတတ်ခြင်း။
၂။ သပ္ပါယသမ္ပဇည - ပစ္စုပ္ပန်သံသရာ၌ လျောက်ပတ်၊ မလျောက်ပတ်ကို သိတတ်ခြင်း။
၃။ ဂေါစရသမ္ပဇည - ဣရိယာပုတ် လေးပါး၌ ရုပ်၊ နာမ် စသည်ကို သိတတ်ခြင်း။
၄။ အသမ္မောဟသမ္ပဇည - ဣရိယာပုတ်လေးပါး၌ ရုပ်၊ နာမ်စသည်ကို သိတတ်ခြင်း။