သံဝေဂတရား (၈) ပါး

၁။ လှပနုနယ်သော ရူပါရုံရှိသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင်အိုကြမည်။
၂။ စည်းစိမ်ကြီးကျယ်နေသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ပျက်စီးရမည်။
၃။ ချစ်ခင်စွာ ပေါင်းသက်းနေကြရသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် ကွဲပြားကွေကွင်းရမည်။
၄။ အသက်ရှင်နေကြရသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင်သေကြရမည်။
၅။ မာန်မာနတက်ကြွနေသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အောက်ကျကြရမည်။
၆။ ချစ်ခင်နေကြသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် သောကဖြစ်ကြရမည်။
၇။ ချီးမွမ်းခံကြရသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ရှုတ်ချခံကြရမည်။
၈။ ချမ်းသာကြသော်လည်း ဒုက္ခနောက်ဆုံးဖြစ်ကြရမည်။