ရောင်ခြည်တော် (၆) ပါး

၁။ နီလ - ညိုသော ရောင်ခြည်တော်။
၂။ ပီတ - ဝါဝင်းသော ရောင်ခြည်တော်။
၃။ လောဟိတ - နီသော ရောင်ခြည်တော်။
၄။ ဩဒါတ - ဖြူသော ရောင်ခြည်တော်။
၅။ မဉ္ဇိဋ္ဌ - စိမ်းပြာရောင် ညိုမောင်းသော ရောင်ခြည်တော်။
၆။ ပဘဿရ - ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် တစ်ခဲနက် ရောင်ခြည်တော်။