ဝိနယ မဟာပဒေသ (၄) ပါး

၁။ အပဋိက္ခိတ္တအကပ္ပိယ - ဘုရားမပယ်မြစ်ခဲ့သော မအပ်သောဝတ္ထု။
၂။ အပဋိက္ခိတ္တကပ္ပိယ - ဘုရား မပယ်မြစ်ခဲ့သော မအပ်သောဝတ္ထု။
၃။ အနနုညာတအကပ္ပိယ - ဘုရားခွင့်မပြုခဲ့သော မအပ်သောဝတ္ထု။
၄။ အနနုညာတကပ္ပိယ - ဘုရားခွင့်မပြုခဲ့သော အပ်ဝတ္ထု။