ပညာ (၅) ပါး

၁။ဓမ္မညုတ = အကြောင်းကိုသိခြင်း။
၂။ အတ္ထညုတ = အကျိုးကိုသိခြင်း။
၃။မတ္တညုတ = အတိုင်းအရှည်ကိုသိခြင်း။
၄။ ကာလညူတ = အချိန်အခါကာလကို သိခြင်း။
၅။ ပရိသညုတ = ပရိတ်သတ်သဘောကို သိခြင်း။