မင်းတို့ မပစ်ပယ်အပ်သူ (၃) ယောက်

၁။ မင်းအသက်ကို ကယ်ပေးသူ။
၂။ ဆင်းရဲတော်မူသောအခါ မစ သူ။
၃။ မင်းအဖြစ်ကို ပေးပေသူ။