သာဝက (၂) မျိုး

၁။ ပုထုဇဉ်သာဝက- ဘုရားအဆုံးအမ၌ တည်သော သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များ။
၂။ အရိယသာဝက- အရိယာဂိုဏ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ။