ဘာဝ (၄) ပါး

၁။ ဝိဘာဝ - ဘာဝတို့၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်း
၂။ အနုဘာဝ - သာတွိကဘာဝ ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဘာဝဖြစ်နေကြောင်းကို သိသာစေသော ကိုယ်နှုတ်အမူအရာ
၃။ ဌာယီဘာဝ - မဖောက်မပြန် တည်သောဘာဝ
၄။ ဗျဘိစာရီဘာဝ - သဉ္ဇာရီဘာဝ ဟုလည်းခေါ်သည်။ ရံခါ ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်ခြင်း၊ ရံခါ ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းအားဖြင့် အမြဲမတည်ဘဲ ရွေ့လျားတတ်သော ဘာဝ