သီရိကျက်သရေ (၇) ပါး

၁။ အာယုဒီဃ - အသက်ရှည်ခြင်း။
၂။ သုဘ - တင့်တယ်ခြင်း။
၃။ ကိတ္တိ - ကျော်စောခြင်း။
၄။ ဣဒ္ဓိ - တန်ခိုးကြီးခြင်း။
၅။ ဘောဂ - စည်းစိမ်ရှိခြင်း။
၆။ ဣန္ဒ - အစိုးရခြင်း။
၇။ ဝုဒ္ဒိ - ကြီးပွားခြင်း။