မြွေဆိပ်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ မပြတ်ကား အမျက်ထွက်၏၊ အကြာမတည်။
၂။ မပြတ်ကား အမျက်မထွက်၊ အကြာတည်သည်။
၃။ မပြတ်လည်း အမျက်ထွက်၏၊ အကြာလည်း တည်၏။
၄။ မပြတ်လည်း အမျက်မထွက်၊ အကြာလည်းမတည်။