ဗလ (၅) တန်

၁။ ကာယဗလ - ကိုယ်၏စွမ်းအား။
၂။ ဉာဏဗလ - ဉာဏ်၏စွမ်းအား။
၃။ စာရိတ္တဗလ - ထူးသောအကျင့်၏ စွမ်းအား။
၄။ မိတ္တဗလ- မိတ်ကောင်းရှိခြင်း၏ စွမ်းအား။
၅။ ဘောဂဗလ - ဥစ္စာပေါများခြင်း၏ စွမ်းအား။