နန်းတွင်းနေရာ (၅) သွယ်

၁။ တော်နေရာ။
၂။ ဒူးနေရာ။
၃။ စနည်းနေရာ။
၄။ အတွင်းဘဝေါ။
၅။ အပြင်ဘဝေါ။