ဘုရားလောင်း ပယ်သောဆု (၄) ပါး

၁။ မိုက်သောသူကို မမြင်ခြင်း။
၂။ သူမိုက်ဆိုသောစကားကို မကြားခြင်း။
၃။ သူမိုက်နှင့် ပေါင်းဖော်၍ မနေခြင်း။
၄။ သူမိုက်ဆိုသော စကားကို မနှစ်သက်ခြင်း။