နိရောဓသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက်

၁။ နိဿရဏဋ္ဌော - ဒုက္ခလက်မှ ထွက်မြောက်လွတ်လပ်ခြင်းသဘော။
၂။ ပဝိဝေကဋ္ဌော - နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့မှ လွတ်ကင်းသောသဘော။
၃။ အသင်္ခတဋ္ဌော - အဖန်ဖန်ပြုပြင်ခြင်းမှ လွတ်သောသဘော။
၄။ အမတဋ္ဌော - အဖန်ဖန်သေခြင်းမှ လွတ်ကင်းသဘော။