သုရာမေရယကံ ရှောင်ခြင်း အကျိုး (၇) ပါး

၁။ ကာလသုံးပါး၌ ဖြစ်သော ကိစ္စ လျင်စွာ သိခြင်း၊
၂။ ကောင်းသော သတိရှိခြင်း၊
၃။ မရူးသွပ်ခြင်း၊
၄။ မှန်သော စကားကို ဆိုတတ်ခြင်း၊
၅။ ချောပစ်သော စကား၊ ကြမ်းကြုတ်သော စကားကို မဆိုတတ်ခြင်း၊
၆။ မကောင်းမှုမှ ရှက်ခြင်း၊
၇။ မကောင်းမှုမှ ကြောက်ခြင်း။