ရန်သူမျိုး (၅) ပါး

၁။ ရေ။
၂။ မီး။
၃။ မင်းဆိုး။
၄။ သူခိုး။
၅။ မချစ်- မခင်သူ။
(ထေရီဂါထာပါဠိ)