သောကြာဂြိုဟ်ဟူသော အခေါ်ပရိယာယ် (၉) ပါး

၁။ ဘဂုဇ။
၂။ ဒေစ္စမန္တ။
၃။ ဒစ္စချက္ခ။
၄။ ပုရောဟိတ။
၅။ ဥသန။
၆။ ဘဂ္ဂဝ။
၇။ သုက္က။
၈။ ဘဂု။
၉။ ဒေစ္စဂုရု။