မြားအားအစွမ်း (၇) ပါး

၁။ လက်ဆယ့်နှစ်သစ်ထူသော ရေသဖန်းပျဉ်ကို ထုတ်ချင်းထွင်းအောင် ပစ်ခြင်း၊
၂။ လက်ရှစ်သစ်ထူသော ပိတောက်နှစ်ပျဉ်ကို ထုတ်ချင်းထွင်းအောင် ပစ်ခြင်း၊
၃။ လက်လေးသစ်ထူသော ကြေးနီပြားကို ထုတ်ချင်းထွင်းအောင် ပစ်ခြင်း၊
၄။ လက်နှစ်သစ်ထူသော သံပြားကို ထုတ်ချင်းထွင်းအောင် ပစ်ခြင်း၊
၅။ ပိုတစ်ရာဝန်တင်သောလှည်းကို နောက်မှရှေ့၊ ရှေ့မှနောက် ထွင်းဖောက်အောင် ပစ်ခြင်း၊
၆။ ကောက်ရိုးအပြည့်တင်သောလှည်းကို နောက်မှရှေ့၊ ရှေ့မှနောက် ထွင်းဖောက်အောင် ပစ်ခြင်း၊
၇။ သဲအပြည့်တင်သော လှည်းကို နောက်မှရှေ့၊ ရှေ့မှနောက် ထွင်းဖောက်အောင် ပစ်ခြင်း။