ဖိနပ်လှူသောအကျိုး (၃) ပါး

၁။ ဆင်ယာဉ် မြင်းယာဉ် စသော ယာဉ်မျိုးတို့ကို ရခြင်း။
၂။ ရတနာခြေနင်းကို ရခြင်း။
၃။ မကောင်းမှုကို သုတ်သင်ခြင်း၌ မြဲသော သတိရှိခြင်း။