သဘာဝဝုတ္တိ (၅) မျိုး

၁။ ဇာတိသဘာဝဝုတ္တိ - ဇာတ်၏ ထူးထွေဆန်းကြယ်သော အခိုက်အတန့် သဘောကို မသွယ်မဝိုက် တိုက်ရိုက်ဆိုခြင်း
၂။ ဒဗ္ဗသဘာဝဝုတ္တိ - ဒြပ်၏ ထူးထွေဆန်းကြယ်သော အခိုက်အတန့် သဘောကို မသွယ်မဝိုက် တိုက်ရိုက်ဆိုခြင်း
၃။ ဂုဏသဘာဝဝုတ္တိ - ဂုဏ်၏ ထူးထွေဆန်းကြယ်သော အခိုက်အတန့် သဘောကို မသွယ်မဝိုက် တိုက်ရိုက်ဆိုခြင်း
၄။ ကြိယာသဘာဝဝုတ္တိ - ကြိယာ၏ ထူးထွေဆန်းကြယ်သော အခိုက်အတန့် သဘောကို မသွယ်မဝိုက် တိုက်ရိုက်ဆိုခြင်း
၅။ နာမသဘာဝဝုတ္တိ - အနည်နာမ၏ ထူးထွေဆန်းကြယ်သော အခိုက်အတန့် သဘောကို မသွယ်မဝိုက် တိုက်ရိုက်ဆိုခြင်း