ပညာရှိ (၂) မျိုး

၁။ မိမိ၌ရှိသော အပြစ်ကို အပြစ်ဟု ရှုသောသူ။
၂။ အမှားကို ဝန်ချတောင်းပန်သည်ကို တရားသဘောအရ လက်ခံသူ။