မိန်းမမြတ် (၄) ယောက် (တော်လေးဝ)

၁။ အမရာ - မဟောသဓာ၏ မယား။
၂။ ကိန္နရီ - စန္ဒကိန္နရီ။
၃။ မဒ္ဒီ- ဝေဿန္တရာ၏ မိဖုရား။
၄။ သမ္ဘူလ - သောတ္ထိသေန၏ မိဖုရား။