ပရိသ သမ္ပတ္တိ (၃) ပါး (သံဃကံ)

၁။ ကံအား လျောက်ပတ်သော သင်္ဃာတို့၏ သိမ်သို့ ရောက်ခြင်း။
၂။ ဆန္ဒထိုက်သော ရဟန်းတို့၏ ဆန္ဒကို ဆောင်ခြင်း။
၃။ သမ္မုခီဘူတ ဖြစ်သော ရဟန်းတို့၏ ကံကို မမြစ်ခြင်း။