သေနင်္ဂဗျူဟာ (၃) မျိုး

၁။ သကဋဗျူဟာ - စစ်ငင်၍ ထိုးခြင်း။
၂။ စက္ကဗျူဟာ - ဝိုင်းပတ်၍ ထိုးခြင်း။
၃။ ပုမဗျူဟာ- အထပ်ထပ် ရံ၍ ထိုးခြင်း။