ရဟန်းတို့၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ ခန္တီ - သည်းခံခြင်း။
၂။ အပ္ပာဟာရတာ - အစာအာဟာရ၌ တပ်မက်ခြင်းနည်းခြင်း။
၃။ ရတိဝိပ္ပဟာန - မွေ့လျော်ဖွယ်ကို ပယ်ခြင်း။
၄။ အကိဉ္စန - ကြောင့်ကြခြင်းကင်းခြင်း။