နံ့သာ (၅) ပါး

၁။ နံ့သာနီ။
၂။ နံ့သာဖြူ။
၃။ ကရမက်။
၄။ အကျော်။
၅။ စမ္ပာ။