သပိတ်အိတ်လှူသော အကျိုး (၉) ပါး

၁။ မြင့်မြတ်သော အမျိုး၌ဖြစ်ခြင်း။
၂။ စည်းစိမ်ချမ်းသာရှိခြင်း။
၃။ ခပ်သိမ်းသောသူတို့ ရိုသေခြင်း။
၄။ ကျော်ဇောခြင်း။
၅။ များသော ကျီတို့ကိုရခြင်း။
၆။ များသော တိုက်တာတို့ကိုရခြင်း။
၇။ အထူးထူးသော အိတ်တို့ကိုရခြင်း။
၈။ များသော ပူတာတံတင်းတို့ကိုရခြင်း။
၉။ များသော အသုံးအဆောင်တို့ကိုရခြင်း။