ဓာတ် လေးပါး ပျက်ခြင်း လက္ခဏာ (၄) ပါး

၁။ ပထဝီဓာတ်ပျက်ခြင်း။
၂။ တေဇောဓာတ်ပျက်ခြင်း။
၃။ အာပေါဓာတ်ပျက်ခြင်း။
၄။ ဝါယောဓာတ်ပျက်ခြင်း။