မစည်ကားအပ်သော အရပ် (၅) ပါး

၁။ ပွဲလမ်းသဘင်။
၂။ သေရည်သေရက်ဆိုင်။
၃။ လွှတ်ရုံး။
၄။ ကစားဝိုင်း။
၅။ သုသာန်၊ သင်္ချိုင်း။