သန္တောသတရား ရောင့်ရဲခြင်း (၃) ပါး

၁။ ယထာလာဘသန္တောသ - ရသရွေ့သော ပစ္စည်းဖြင့် နှစ်သက်ခြင်း။
၂။ ယထာဗလသန္တောသ - မိမိအားနှင့် တန်ရုံသော ပစ္စည်းဖြင့် နှစ်သက်ခြင်း။
၃။ ယထာသာရုပ္ပသန္တောသ - မိမိအား လျောက်ပတ်သော ပစ္စည်းဖြင့် နှစ်သက်ခြင်း။