သရက်လေးမျိုးနှင့် တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ ကြည်ဖွယ်ကားရှိ၏။ သစ္စာလေးပါးကို မသိ။
၂။ ကြည်ဖွယ်ကားမရှိ။ သစ္စာလေးပါးကို သိသည်။
၃။ ကြည်ဖွယ်လည်း မရှိ။ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း မသိ။
၄။ ကြည်ဖွယ်လည်းရှိ၏။ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း သိ၏။