ပြာသာဒ် (နန်းမ) (၃) ဆောင်

၁။ ရမ္မ - ဘုံကိုးဆင့်ရှိ၍ နှစ်သက်မွေ့လျော်ဖွယ်သော ပြာသာဒ်။
၂။ သုဘ - ဘုံခုနှစ်ဆင့်ရှိ၍ မင်္ဂလာရှိသော ပြာသာဒ်။
၃။ သုရမ္မ - ဘုံငါးဆင့်ရှိသော ပြာသာဒ်။