နယ်ဆီလှူသော အကျိုး (၅) ပါး

၁။ အပြစ်ကင်းခြင်း။
၂။ အဆင်းလှခြင်း။
၃။ တရားကို လျင်စွာသိနိုင်ခြင်း။
၄။ ထမင်းအဖျော်ရလွယ်ခြင်း။
၅။ အသက်ရှည်ခြင်း။