ရတနာမျိုး (၂၃) ပါး

၁။ ဝရဇိန်ကျောက်၊
၂။ မဟာနီလာကျောက်၊
၃။ ဣန္ဒနီလာကျောက်၊
၄။ မသာရဂလ်ကျောက်၊
၅။ ကြောင်မျက်ရွဲ၊
၆။ ပဒုမရာဂကျောက်၊
၇။ ဥဿဖယားကျောက်၊
၈။ ကရတ္တဝန်ကျောက်၊
၉။ သုလာကကျောက်၊
၁၀။ သန္တာကျောက်၊
၁၁။ ဇောတိရသ်ကျောက်၊
၁၂။ ဂေါမုတ်ကျောက်၊
၁၃။ ဂေါမိတ်ကျောက်၊
၁၄။ သောဂန္ဓိကကျောက်၊
၁၅။ ပုလဲ၊
၁၆။ ခရုသင်း၊
၁၇။ မျက်စည်းကျောက်၊
၁၈။ ရာဇဝတ္တကျောက်၊
၁၉။ ပတ္တမြားကျောက်၊
၂၀။ ကျောက်သလင်း၊
၂၁။ စိန်ကျောက်၊
၂၂။ ရွှေ၊
၂၃။ ငွေ။