လင်နှင့်မယားကို ဘဝအဆက်ဆက် မကွဲသောတရား (၄) ပါး

၁။ သမသဒ္ဓါ - တူမျှသော သဒ္ဓါတရားရှိခြင်း၊
၂။ သမသီလ - တူမျှသော သီလရှိခြင်း၊
၃။ သမစာဂ - တူမျှသော စွန့်ကြဲမှုရှိခြင်း၊
၄။ သမပညာ - တူမျှသော အသိပညာရှိခြင်း။