သိမ်ပျက်ခြင်း (၃) ပါး

၁။ နိမိတ္တ၊ အသမ္ပတ္တိ - နိမိတ် မပြည့်စုံခြင်း။
၂။ ပရိသာ၊ အသမ္ပတ္တိ - ရဟန်းပရိသတ် မပြည့်စုံခြင်း။
၃။ ကမ္မဝါစာ၊ အသမ္ပတ္တိ - ကမ္မဝါစာ၌ မပြည့်စုံခြင်း။
(ဝိနည်းတော်)