နွားဝှေ့၍ စုတေသော အရိယာ (၄) ပါး

၁။ ဗာဟိယဒါရုစီရိယ - ရဟန္တာ။
၂။ ပုက္ကုသာတိမင်း - အနာဂါမ်။
၃။ တမ္ဗဒါဌိက - ခိုးသူသတ်ယောက်ျား သောတပန်။
၄။ သုပ္ပဗုဒ္ဓ - လူနု သောတပန်။