ယောဂ (၃) မျိုး (သဒ္ဒါ)

၁။ အမှယောဂ - ငါ ကျွန်ုပ် စသည် ပထမပြောသူ။
၂။ တုမှယောဂ - သင် မင်း စသည်ဖြင့် ဒုတိယ အပြောခံရသူ။
၃။ နာမယောဂ - သူ သူမ စသည်ဖြင့် တတိယ ပြောခြင်းခံရသူ။