သုတ္တံ (၂) မျိုး

၁။ သဘာဝ သုတ္တံ- မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်၌ မျက်မှောက် ဖြစ်ပျက်ပုံကို ဟောကြားမှုများကို ဆို၏။
၂။ အဘာဝသုတ္တံ- မျက်မှောက်မရှိ အတိတ်ကိုဆောင်၍ ဟောကြားမှု။
(၅၅၀- ဇာတ်များ)