သံဝေဂ (၄) ပါး

၁။ စိတ္တုတြာသတံဝေဂ - ကြောက်မက်ဖွယ်ရုပ်ကိုမြင်၍ ကြောက်လန့်ခြင်း။
၂။ ဩတ္တပ္ပသံဝေဂ - မကောင်းမှုကိုမြင်၍ ကြောက်လန့်ခြင်း။
၃။ဉာဏသံဝေဂ - ပဋိသန္ဓေနေခြင်းကို မြင်၍ ကြောက်လန့်ခြင်း။
၄။ ဓမ္မသံဝေဂ - တရားတော်ကို သိ၍ ကြောက်လန့်ခြင်း။