သရဏဂုံပျက်ခြင်း (၂) မျိုး

၁။ သာဝဇ္ဇဘေဒ- ဘာသာအယူပြောင်းသွား၍ သရဏဂုံပျက်ခြင်းဖြစ်၏။
၂။ အနဝဇ္ဇ သုခ ဝိပါကဘေဒ- သေဆုံးခြင်းကြောင့် နတ်ရွာ သုဂတိသို့ လား၍ သရဏဂုံပျက်ခြင်းပြု၏။